Bảng chữ GHÉP cát nhám tiếng Việt in thường

Bảng chữ GHÉP cát nhám tiếng Việt in thường

 

Bảng chữ GHÉP cát nhám tiếng Việt in thường -  bảng bằng gỗ không phải mica (10 chữ : ng, kh, ph, th, gh, tr, ch, ngh)

 

Giá
900.000VND

Giáo cụ cùng danh mục